دوره زنان در دنیای تجارت – مردادماه 1399

ماژول اول